Pengcai and Xiao-Yu's paper has been published in Sci. China Chem. Congratulations!


November 21th, 2023


Pengcai and Xiao-Yu's paper entitled "Lighting up Nonbenzenoid Acepleiadylene with Ultra-Narrowband Emission through Aromaticity Modulation" has been published in Sci. China Chem., Congratulations!


For more details, see:

Pengcai Liu, Xiao-Yu Tang, Cheng-Zhuo Du, Rui Xue, Xing-Yu Chen, Jiawen Cao,  Xiao-Ye Wang*, ''Lighting up Nonbenzenoid Acepleiadylene with Ultra-Narrowband Emission through Aromaticity Modulation'', Sci. China Chem. 2023, DOI: 10.1007/s11426-023-1873-3. (equal contribution)