Cheng-Zhuo and Yang Lv's paper has been published in J. Mater. Chem. C. Congratulations!

January 27th, 2023


  Cheng-Zhuo and Yang Lv's article entitled "Indole-Fused BN-Heteroarenes as Narrowband Blue Emitters for Organic Light-Emitting Diodes" has been published in J. Mater. Chem. C, Congratulations!For more details, see:

Cheng-Zhuo Du, Yang Lv, Hengyi Dai, Xiangchen Hong, Jianping Zhou, Ji-Kun Li, Rong-Rong Gao, Dongdong Zhang*, Lian Duan, Xiao-Ye Wang*, ''Indole-Fused BN-Heteroarenes as Narrowband Blue Emitters for Organic Light-Emitting Diodes'', J. Mater. Chem. C 2023, DOI: 10.1039/D2TC04952J. (equal contribution)