Ji-Kun's paper has been published in Angew. Chem. Int. Ed. Congratulations!

November 25th, 2022


  Ji-Kun's paper entitled "Synthesis of Highly Luminescent Chiral Nanographene" has been published in Angew. Chem. Int. Ed., Congratulations!For more details, see:

Ji-Kun Li, Xing-Yu Chen, Wen-Long Zhao, Yun-Long Guo, Yi Zhang, Xin-Chang Wang, Andrew C.-H. Sue, Xiao-Yu Cao, Meng Li, Chuan-Feng Chen, Xiao-Ye Wang*, "Synthesis of Highly Luminescent Chiral Nanographene'', Angew. Chem. Int. Ed. 2022, DOI: 10.1002/anie.202215367.