Wanhui Li and Cheng-Zhuo Du's paper has been published in Angew. Chem. Int. Ed. Congratulations!

March 28th, 2022


 Wanhui Li and Cheng-Zhuo Du's paper entitled "BN-Anthracene for High-Mobility Organic Optoelectronic Materials through Periphery Engineering" has been published in Angew. Chem. Int. Ed., Congratulations!For more details, see:

Wanhui Li, Cheng-Zhuo Du, Xing-Yu Chen, Lin Fu, Rong-Rong Gao, Ze-Fan Yao, Jie-Yu Wang, Wenping Hu, Jian Pei, Xiao-Ye Wang*, "BN-Anthracene for High-Mobility Organic Optoelectronic Materials through Periphery Engineering", Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202201464. (equal contribution)